OVER ONS

ONZE DOELGROEP

ONZE AANPAK

DE VERWIJZERS

WIJ HELPEN JEUGD SCOREN

VOETBAL WERKT

is een preventieve gedragsinterventie die sport inzet als middel om kwetsbare jongeren te empoweren en maatschappelijke uitval te voorkomen. Hiervoor worden onze coaches ingezet als rolmodel en leiden zij gedurende twee jaar activiteiten aan de hand van drie pijlers: SOCIALE INTEGRATIE, onderwijs en VOETBAL.

Dat je door sport en bewegen daadwerkelijk gezonder
wordt, is inmiddels stevig onderbouwd. Wetenschappelijke
studies laten daarnaast zien dat sport en bewegen bijdragen
aan maatschappelijke waarden als gezondheid, opvoedkundige
vraagstukken, burgerschap, sociale samenhang en leefbaarheid.

Ook voor kwetsbare jeugd kan sport een positieve invloed
hebben. Er is gedragsverbetering zichtbaar op de volgende
vlakken: zelfbeeld en zelfvertrouwen, zelfdiscipline en
doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden (samenwerking
en omgaan met regels en afspraken) en agressieregulatie en
weerbaarheid.

"SAMEN VERDEDIGEN, OMSCHAKELEN EN SCOREN"

MATTHIJS BROERSE

KINDERCOACH

ASCHWIEN KANDHAI

BELEIDSADVISEUR

ONZE
DOELGROEP

De interventie richt zich op jeugd, En dan met name jongens, van 10 t/m 18 jaar die op meerdere leefterreinen beginnende of al bestaande problemen hebben waardoor het risico op maatschappelijke uitval ontstaat. Het risico op maatschappelijke uitval concentreert zich op de lagere opleidingsniveaus (het vmbo EN LAGER).

De problematiek uit zich onder andere in gedragsproblemen, dreigende schooluitval of leerachterstand, gebrek aan een pro sociaal, steunend netwerk, leerachterstand of spijbelen en beginnende politiecontacten. Veelal komt deze doelgroep uit achterstandswijken, is er sprake van een negatief thuismilieu (bijv. gezinnen met geringe sociale redzaamheid), een geïsoleerde omgeving en/of leven in armoede.

SCOREN
IN DE BASIS

Het hoofddoel VAN voetbal werkt is het voorkomen van maatschappelijke uitval onder risicojongeren door deelnemers gedurende minimaal 2 schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele, gedragsmatige ontwikkeling en het functioneren op school. Onder maatschappelijke uitval wordt schooluitval, jeugdwerkeloosheid of crimineel/overlast gevend gedrag verstaan.

WhatsApp chat